KÖZSÉGHÁZA


BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulója
Pályázat közzététele: 2020. október 5.


A hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása érdekében Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához.

Jogosultsági feltételek:
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
Az ösztöndíjra való jogosultság megállapításának jövedelmi feltétele, hogy a pályázó háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át (2020-ban ez 128.250 Ft).


A pályázat keretében „A” és „B” típusú támogatást lehet igényelni.
Az ”A” típusú pályázatra azok az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.


A ”B” típusú pályázatra azok az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2021/2022 tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. (A jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik felsőoktatási intézményben történő tanulmányaikat a 2021/2022 tanévben ténylegesen megkezdik.)

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

  • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
  • doktori (PhD) képzésben vesz részt
  • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt

 

Ügyindítás:
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszerben) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/palybelep.aspx

A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatlapok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A rögzítést követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell a pályázati kiírásokban felsorolt igazolásokkal, dokumentumokkal együtt az Önkormányzathoz a pályázati kiírásban megadott címre postai úton vagy személyesen eljuttatni az előírt határidőig.

Vonatkozó jogszabályok:
• a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
• a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) kormányrendelet


Mellékletek:

 

Bursa Hungarica Szabályzat
Bursa Hungarica A típusú pályázati kiírás
Bursa Hungarica B típusú pályázati kiírás
Jövedelemnyilatkozat

 

 

Ügyintézés helye és időpontja:

Igazgatási Csoport


Telefon: +36 83/312-737/214
Email: igazgatas@gyenesdias.hu
Helyszín: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. I. em. 12.

ÜGYFÉLFOGADÁS, TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK

Magyarfaluprogram Logo