KÖZSÉGHÁZA


Rendkívüli települési támogatás

Jogszabályi háttér

 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
 • Gyenesdiás Nagyközség Polgármesterének 12/2020. (XI.6.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

Eljárás ismertetése

1. Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, akik önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez, elemi kár elhárításához, közüzemi díjak kifizetéséhez, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul, és családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át (99.750 Ft-ot), egyedülélő vagy gyermekét egyedül nevelő esetében a 400 %-át (114.000 Ft-ot).

2. Az 1. bekezdésben meghatározott többletkiadásokat hitelt érdemlő módon igazolni kell.

3. Rendkívüli települési támogatás természetbeni és pénzbeli ellátásként egyaránt nyújtható.

4. Természetbeni ellátásként kell megállapítani a rendkívüli települési támogatást, ha
a) a kérelem erre irányul, vagy
b) az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a támogatás felhasználása nem a rendeltetésének megfelelően történik.

5. A természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás formája lehet: élelmiszercsomag, élelmiszervásárlási utalvány, közüzemi díjak szolgáltató részére történő közvetlen kiegyenlítése, a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás térítési díjának szolgáltató felé történő kifizetése.

6. A rendkívüli települési támogatás egyszeri összegének felső határa alkalmanként maximum 25.000 forint lehet.

7. Egy naptári éven belül ugyanaz a család, illetve személy összesen négy alkalommal részesíthető rendkívüli települési támogatásban, beleértve a természetbeni ellátásként nyújtott települési támogatást is.

8. A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a segélyre jogosult, illetve az terjesztheti elő, aki ilyen helyzetről tudomást szerez. Utóbbi esetben a döntésre jogosult az eljárás hivatalbeli megindításáról intézkedhet.

9. Indokolt esetben a segély felvételére a jogosultakon kívül felhatalmazható a korlátozottan cselekvőképes fiatalkorú személy, gyermekvédelemmel foglalkozó személy, hivatásos pártfogó, családgondozó is.

10. Indokolt esetben a támogatásban részesített személy kötelezhető a támogatás felhasználásáról történő elszámolására. A határozatban a felhasználás célját ez esetben meg kell határozni.

11. Rendkívül indokolt esetben az 1. bekezdésben meghatározott jövedelemtől és a 6. bekezdésben meghatározott felső határ összegétől méltányosság címén el lehet térni.

12. A 11. bekezdés szerint megállapított támogatás egy évben egy alkalommal állapítható meg.

 A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet az arra szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani, mely formanyomtatvány  az alábbiakban letölthető vagy beszerezhető a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalban (8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., 1. em., 12. számú iroda). 
A kérelmet, a szükséges dokumentumokkal, személyesen vagy meghatalmazottján keresztül a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalban (8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., 1. em., 12. iroda), vagy postai úton lehet beadni.
A kérelem iktatása után az ügyintéző megvizsgálja, hogy a kérelem fel van-e szerelve a jogszabályban előírt szükséges mellékletekkel.
Amennyiben hiányosságot tapasztal, 8 napon belül (a hiányok pontos megjelölésével, a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel, határidő megjelölésével, végzésben) hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.
Ha a kötelezett a megadott határidőn belül nem teljesíti hiánypótlási kötelezettségét, és a határidő meghosszabbítását nem kéri, úgy az ügyintéző végzéssel megszünteti az eljárást.A rendkívüli települési támogatást megállapító határozatot a polgármester írja alá, majd ezt követően kézbesíthető a határozat az ügyfél részére.

Jogorvoslati lehetőségek

A polgármester határozatával szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.

Eljáráshoz szükséges dokumentumok

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele egy lakásban élő közeli hozzátartozó(k) részéről a kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat:

 • nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását (Zöld nyugdíj összesítő),
 • munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben vagy táppénzellátásban részesülő esetében a munkáltató által kiadott igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetéről,
 • állami foglalkoztatási szerv által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a folyósított ellátás összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát vagy bankszámlakivonatot,
 • vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó-és Vámhivatal igazolását és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozatot,
 • a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevényt vagy bankszámlakivonatot, illetve az összeg átvételéről szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozatot
 • a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzést, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított iratot,
 • állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén Gyámhivatal határozatát
 • tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló dokumentum fénymásolatát; vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány visszavonásáról, társa
 • vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről szóló dokumentum fénymásolatát,
 • az előző havi ösztöndíj összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást, amennyiben nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát,
 • nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozatot,
 • amennyiben a kérelmező vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó közeli hozzátartozója rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozatot és az állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
 • egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát.

A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni:

 • a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
 • a vállalkozásból származó jövedelmet, ha a vállalkozási tevékenység megszűnt,
 • a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

Jövedelemszámításnál a fizetett tartásdíj összegével csökkenthető az összjövedelem.

A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

Kérjük, hogy a pontos adategyeztetés érdekében a kérelmező személyi igazolványát/lakcímkártyáját/TAJ kártyáját (vagy annak másolatát) bemutatni szíveskedjenek!

Az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalt.

Egyéb kiegészítő információk

a) Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

b) Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

c) Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa.

d) Család: az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

e) Közeli hozzátartozó:

ea) a házastárs, az élettárs,

eb) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),

ec) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

ed) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint az eb) vagy ec) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér.

Eljárási illetékek

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Az ügyintézés határideje

Sommás eljárásban 8 nap.

Az ügyfelet megillető jogok és kötelezettségek

Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga. A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.

Mellékletek:

Átmeneti segély iránti kérelem

Ügyintézés helye és időpontja:

Igazgatási Csoport


Telefon: +36 83/312-737/214
Email: igazgatas@gyenesdias.hu
Helyszín: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. I. em. 12.

ÜGYFÉLFOGADÁS, TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo