KÖZSÉGHÁZA


A lakcím fiktíválási eljárás a Gyenesdiás Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Irodájában, valamint a Keszthelyi Járási Hivatal Kormányablakában kezdeményezhető!

Lakcím fiktiválási kérelem

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló, többször módosított 1992. évi LXVI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) kormányrendelet rendelkezik a polgárok lakcímbejelentésére vonatkozó kötelezettségéről, valamint a lakcímrendezés lehetőségeiről.

A jogszabály szerint minden polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét nyilvántartás céljából bejelenteni a települési önkormányzat jegyzőjénél vagy a Keszhelyi Járási Hivatal Kormányablakánál (8360 Keszthely, Kossuth u. 42.).

Be-, illetve kijelentkezési kötelezettség elmulasztása esetén, tehát ha a lakás tulajdonosa, haszonélvezője vagy főbérlője ha észleli, hogy lakásában olyan személy van bejelentve, aki ténylegesen nem lakik ott, lakcímrendezési eljárást indíthat. Az eljárás célja a lakcímnyilvántartás adatainak pontosítása. Az eljárás illetékmenetes. A kérelmen két tanú megnevezése szükséges – idézhető címükkel együtt - akik a hivatalban jegyzőkönyvbe foglalt szóbeli tanúvallomást tesznek arról, hogy a kijelenteni kívánt személy ténylegesen az eljárásbeli lakában tartózkodik-e.

A Hatóság 30 napon belül bírálja el a kérelmet, mely határidő szükség esetén további 30 nappal meghosszabbítható. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele többek között a hiánypótlásra szóló felhívás és az eljárás esetleges felfüggesztésének időtartama.

Amennyiben a tényállás tisztázását követően megállapítható, hogy panaszolt személy nem lakik az eljárásbeli ingatlanban, úgy hatóságunk a kérelemnek helyt ad, ellenkező esetben az eljárást megszünteti, vagy a megalapozatlan kérelmet elutasítja.

A döntés ellen a kézbesítést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani, melynek illetéke 5.000,- Forint. A fellebbezést a Zala Megyei Kormányhivatalhoz kell címezni. Ha fellebbezés nem érkezik, és a helybenhagyó határozat jogerőssé válik, ennek alapján Hivatal vagy a Kormányablak panaszolt eljárásbeli lakcímét a Személyiadat - és Lakcímnyilvántartásában "lakcímén nem lakik" jelzéssel látja el.

A lakcímbejelentés ténye önmagában a lakás használatához fűződő, valamint egyéb vagyoni jogot nem keletkeztet, és nem szüntet meg.

Az eljárás jogi alapja:
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.évi LXVI.tv., valamint a 146/1993.(Xi.26.) Korm. rendelet 35.§. ( 1 ) – ( 4 ) bek.

Eljárási illetékek:
Az eljárás illetékmentes.

 

Lakcím fiktiválás 2022
   Nyilatkozat

Ügyintézés helye és időpontja:

Igazgatási Csoport


Telefon: +36 83 /510-565 
Email: nepesseg@gyenesdias.hu
Helyszín: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. I. em. 14.

ÜGYFÉLFOGADÁS, TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK