KÖZSÉGHÁZA


 TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként a rendelkezésre álló keret mértékéig tüzelőanyagot biztosíthat annak a szociálisan rászoruló személynek, aki Gyenesdiáson bejelentett lakó- és tartózkodási helyen életvitelszerűen él.

A támogatás feltételei

Szociális célú tűzifára jogosult az a szociálisan rászorult személy,

1) aki életvitelszerűen az adott ingatlanban él és akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 425%-át (121.125 Ft-ot), egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő esetében a szociális vetítési alap összegének 525%-át (149.625 Ft-ot).

2) Továbbá előnyt élvez a fent meghatározott feltétel teljesülése esetén
a) az Szt. szerinti aktív korúak ellátásában részesülő személy,
b) az Szt. szerinti időskorúak járadékában részesülő személy,
c) Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi szociális ellátásokról szóló 12/2020. (XI.6.) önkormányzati rendeletében meghatározott települési támogatásban, elsősorban lakhatási települési támogatásban részesülő személy,
d) a Gyvt.-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
e) 70 éven felüli egyedülálló és egyedül élő személy,
f) súlyosan fogyatékos személy,
g) súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család.

3) A tüzelőanyag-támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak állapítható meg, egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve kihűlés vagy fagyhalál veszélyének fennállását) kizárólag természetbeni ellátás formájában. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

4) A szociális célú tüzelőanyag-támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5m3 tűzifa.

5) Kivételes méltánylást érdemlő esetben a polgármester (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárra tekintet nélkül is megállapíthat szociális célú tűzifa juttatást. Kivételes méltánylást érdemlő eset pl. tartós betegség, munkanélkülivé válás, magas gyógyszerköltség, közüzemi díj befizetésének elmaradása, elemi kár bekövetkezése, önhibáján kívüli eladósodottság.

6) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – az 1)-2) bekezdésekben meghatározott feltételek teljesülésétől függetlenül – az a kérelmező / család
a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos, és tárgyévben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet, vagy tűzifát szerzett;
b) azon ingatlan lakója, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető;
c) ahol a támogatással érintett ingatlanra vonatkozóan szálláshely-szolgáltatási engedéllyel rendelkeznek, az ingatlan üzleti célt szolgál vagy az ingatlant albérlet útján hasznosítják.

7) Üresen álló, nem lakott ingatlanra – amelyben életvitelszerűen senki nem él – támogatás nem kérhető.

8) A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.

9) A benyújtott kérelem valóságtartalma minden esetben környezettanulmány készítésével vizsgálható.

A támogatás igénylésének menete

A szociális célú tűzifa támogatás megállapítására irányuló kérelmet az arra szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani, mely formanyomtatvány beszerezhető a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalnál (8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., 1. em., 12. számú iroda) valamint letölthető a www.gyenesdias.hu honlapról.

Ügyfélfogadás ideje: hétfő, szerda: 8:00 – 11:45 és 12:15 – 15:30
péntek: 8:00 – 11:00

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele egy háztartásban élők részéről a kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat:

• nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását (Zöld nyugdíj összesítő) vagy nyugdíjszelvény,

• munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben vagy táppénzellátásban részesülő esetében a munkáltató által kiadott igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetéről,

• állami foglalkoztatási szerv által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a folyósított ellátás összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát vagy bankszámlakivonatot,

• vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó-és Vámhivatal igazolását és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozatot,

• a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevényt vagy bankszámlakivonatot, illetve az összeg átvételéről szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozatot,

• a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzést, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított iratot,

• különélő szülők esetén nyilatkozatot a különélésről,
• fogyatékossággal élő kérelmező esetén szakorvosi igazolást, vagy szakvéleményt a fogyatékosságról, betegségről,
• a kérelmező háztartásában élő tartósan beteg, vagy rokkant esetén szakorvosi igazolást, vagy szakvéleményt,

• állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén Gyámhivatal határozatát,

• tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló dokumentum fénymásolatát; vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány visszavonásáról, társas vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről szóló dokumentum fénymásolatát,

• közép- és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek esetén az intézmény igazolását az ösztöndíj folyósításáról, összegéről, vagy nyilatkozatot,

• nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozatot,

• amennyiben a kérelmező vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozatot és az állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,

• egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát.

A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni:
• a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
• a vállalkozásból származó jövedelmet, ha a vállalkozási tevékenység megszűnt,
• a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

Jövedelemszámításnál a fizetett tartásdíj összegével csökkenthető az összjövedelem.

A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

A kérelmek elbírálását Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester hatáskörébe ruházza át, aki a támogatásról határozattal dönt.

A szociális célú tüzelőanyag átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.

A tüzelőanyag térítésmentes házhozszállításáról a polgármester gondoskodik.

Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Egyéb kiegészítő információk

a) Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

b) Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

c) Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa.

A szociális vetítési alap összege: 28.500 Ft.

 

 

Melléklet:

 

Kérelem szociális tűzifa igényléséhez
Nyilatkozat egyéni vállalkozói/őstermelői jövedelem
Nyilatkozat munkanélküliségről
Nyilatkozat nem rendszeres jövedelemről
  Nyilatkozat külön háztartásban élésről
  Tájékoztató a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhezÜgyintézés helye és időpontja:

Igazgatási Csoport


Telefon: +36 83/312-737/214
Email: igazgatas@gyenesdias.hu
Helyszín: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. I. em. 12.

ÜGYFÉLFOGADÁS, TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo