KÖZSÉGHÁZA


Tájékoztató szociális célú tűzifa támogatásról

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként a rendelkezésre álló keret mértékéig tüzelőanyagot biztosíthat annak a szociálisan rászoruló személynek, aki Gyenesdiáson bejelentett lakó- és tartózkodási helyen életvitelszerűen él.

A támogatás feltételei

Szociális célú tűzifára jogosult:

1) akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg
a) egyedül élő illetve gyermekét egyedül nevelő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 410 %-át (116.850 Ft-ot),
b) kettő vagy több együtt élő személy esetében a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 325 %-át (92.625 Ft-ot).

2) Továbbá előnyt élvez a fent meghatározott feltétel teljesülése esetén
a) az Szt. szerinti aktív korúak ellátásában részesülő személy,
b) az Szt. szerinti időskorúak járadékában részesülő személy,
c) Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének a helyi szociális ellátásokról szóló 12/2020. (XI.6.) önkormányzati rendeletében meghatározott települési támogatásban, elsősorban lakhatási települési támogatásban részesülő személy,
d) a Gyvt.-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
e) 70 éven felüli egyedülálló és egyedül élő személy,
f) súlyosan fogyatékos személy,
g) súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család.

3) A tüzelőanyag-támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak állapítható meg, egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve kihűlés vagy fagyhalál veszélyének fennállását) kizárólag természetbeni ellátás formájában. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

4) A szociális célú tüzelőanyag-támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5m3 tűzifa.

5) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – az 1)-2) bekezdésekben meghatározott feltételek teljesülésétől függetlenül – az a kérelmező / család
a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos, és tárgyévben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet, vagy tűzifát szerzett;
b) azon ingatlan lakója, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető;
c) aki a tárgyévet megelőző évben benyújtott kérelme – melyben tűzifa támogatást kért – pozitívan lett elbírálva.

6) Üresen álló, nem lakott ingatlanra – amelyben életvitelszerűen senki nem él – támogatás nem kérhető.

7) A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.

8) A benyújtott kérelem valóságtartalma minden esetben környezettanulmány készítésével vizsgálható.

A támogatás igénylésének menete

A szociális célú tűzifa támogatás megállapítására irányuló kérelmet az arra szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani, mely formanyomtatvány az alábbiakban letölthető vagy beszerezhető a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalban (8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., 1. em., 12. számú iroda).

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele egy lakásban élő közeli hozzátartozó(k) részéről a kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat:

 • nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását (Zöld nyugdíj összesítő),
 • munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben vagy táppénzellátásban részesülő esetében a munkáltató által kiadott igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetéről,
 • állami foglalkoztatási szerv által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a folyósított ellátás összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát vagy bankszámlakivonatot,
 • vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó-és Vámhivatal igazolását és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozatot,
 • a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevényt vagy bankszámlakivonatot, illetve az összeg átvételéről szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozatot,
 • a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzést, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított iratot,
 • állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén Gyámhivatal határozatát,
 • tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló dokumentum fénymásolatát; vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány visszavonásáról, társas vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről szóló dokumentum fénymásolatát,
 • az előző havi ösztöndíj összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást, amennyiben nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát,
 • nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozatot,
 • amennyiben a kérelmező vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó közeli hozzátartozója rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozatot és az állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
 • egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát.

A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni:

 • a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
 • a vállalkozásból származó jövedelmet, ha a vállalkozási tevékenység megszűnt,
 • a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

Jövedelemszámításnál a fizetett tartásdíj összegével csökkenthető az összjövedelem.

A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

A kérelmek elbírálását Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester hatáskörébe ruházza át, aki a támogatásról határozattal dönt.

A szociális célú tüzelőanyag átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.

A tüzelőanyag térítésmentes házhozszállításáról a polgármester gondoskodik.

Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Egyéb kiegészítő információk

a) Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

b) Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

c) Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa.

d) Család: az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

e) Közeli hozzátartozó:

ea) a házastárs, az élettárs,

eb) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),

ec) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

ed) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint az eb) vagy ec) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér.

Melléklet:

Szociális tűzifa iránti kérelemÜgyintézés helye és időpontja:

Igazgatási Csoport


Telefon: +36 83/312-737/214
Email: igazgatas@gyenesdias.hu
Helyszín: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. I. em. 12.

ÜGYFÉLFOGADÁS, TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK

Magyarfaluprogram Logo