KÖZSÉGHÁZA


EFOP-1.5.2-16-2017-00003

“EGYNEK MINDEN NEHÉZ, SOKNAK SEMMI SEM LEHETETLEN.” /SZÉCHENYI I./

 

További információ a pályázatról:

A kedvezményezett neve: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
Humán szolgáltatások fejlesztése a Tátika-Rezi térségben
- a projekt azonosító száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00003
- a projekt tervezett befejezésének dátuma: 2020. 08. 31.
- a szerződött támogatás összege: 245 815 657.- Ft
- a támogatás mértéke (%-ban) 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek hozzájárulnak az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program célkitűzéseihez, valamint közvetlenül hozzájárulnak a területi különbségek csökkentéséhez, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításához. Kiemelt cél a tervezett fejlesztésekkel, beavatkozásokkal az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes településeken élők fel- és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejődési célú tudatos alkalmazására. A projekt hozzájárul a rászorulóknak helyben nyújtandó alapszolgáltatás kiépítése/fejlesztése a konzorciummal lehatárolt térség valamennyi településén az életminőség javítása, a szociális biztonság növelése érdekében. A szociális, gyermekjóléti alapszolgáltatásokban dolgozók szakmai felkészültségének növelése, szakmai támogatásának, cafeteria rendszerrel kiegészített helyben maradásának ösztönzése is megvalósul. A tervezett humán közszolgáltatás- fejlesztés révén a beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatáshiány csökkentéséhez, megoldást kínálnak területi kapacitáshiányokból adódó problémákra. A humán közszolgáltatásokra vonatkozóan, a projektnek köszönhetően a szociális területen dolgozó szakemberek száma emelkedik 10 fő mentor bevonásával (akik részmunkaidős alkalmazásban állnak majd a tervek szerint). Az általuk, egyéni fejlesztési tervek alapján felmért, a foglalkoztathatóság szempontjából fontos kompetenciák fejlesztése érhető el, ezáltal növelve a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatósági esélyeit, valamint munkaerő- piacon való megjelenését. A projekt intézkedéseinek köszönhetően a többszörös hátrányokkal küzdők kirekesztődésének megelőzése, az esélyegyenlőség növelését, a társadalmi integrációt szolgáló programok valósulhatnak meg. A projekt konzorciumának vezetője Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, felkészült és állandó stábbal rendelkezik EU-s projektek menedzselése terén. Lakosság-arányosan az aktív térségi szerepvállalásnak köszönhetően segítséget kíván nyújtani nemcsak a saját területén, de a környező hátrányos helyzetű településeknek is, hogy a tervezett projekt keretében szervezett módon, térségi összefogásban valósulhasson meg a többszörös hátrányokkal küzdők kirekesztődésének megelőzése, az esélyegyenlőség növelése, a társadalmi integrációt szolgáló programok lebonyolítása. A pályázni kívánt összeg 250 millió Ft, mellyel a lakosság több, mint 20%-a kerül közvetlenül bevonásra a projektben tervezett programok által. A tervezett hírlevél eljuttatása valamennyi térségi háztartásba ezt a bevonást és nyilvánosság biztosítását gyakorlatilag igyekszik 100%-os mértékben lehetővé tenni – hiszen a szociális védőháló társadalmasítása, önkéntesség elősegítése, társadalmi felelősségvállalás erősítése egyaránt kiemelt célja a projektnek. A projekt alapvetően a Felhívással összehangban helyi közösségek (újra)szerveződését, a szabadidős tevékenységek, természetközeli adottságok jobb és szervezettebb kihasználása révén kívánja a hátrányos helyzetű csoportokat aktivizálni, számukra alternatívát kínáló képzésekkel, rendezvényekkel, közvetlen segítséggel előmozdítani a krízishelyzetek leküzdését, a szociális háló és a térségi kohézió erősítését. A feladatmegosztás a konzorciumban részt vevő települések között arányos teherviselés elvét követi: a legkisebb lakosságszámmal rendelkező Vindornyalak, Vindornyafok és Vállus települések is fontos szerepeket kapnak a tervezett rendezvények, képzések lebonyolítása során. Valamennyi település erősségeit és adottságait figyelembe véve került megtervezésre a projekt: a tapasztalattal rendelkező konzorcium vezetőhöz kerültek a projekt előkészítés lebonyolítása - kötelező tájékoztatás és nyilvánosság - projektmenedzsment tevékenység lebonyolítása - kötelező könyvvizsgálat lebonyolítása - közösségi terek fejlesztése - projekt megvalósításához szükséges fontosabb eszközök beszerzése - szakmai megvalósítók és szakmai vezetők képzése, foglalkoztatása - szakmai tevékenységek megvalósítása - rendezvényszervezés különböző tematikák mentén - célcsoport képzései, ösztönzései, egyéb velük kapcsolatos feladatok ellátása Valamennyi konzorciumi tag részt vesz az alábbiakban: - közösségi terek fejlesztése (felújítás) a Felhívásban meghatározott mérték figyelembe vételével - projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése - kötelező tájékoztatás és nyilvánosság (honlap, projekt-hírlevél) - szakmai megvalósítók továbbképzése, foglalkoztatása - szakmai tevékenységek megvalósítása - rendezvényszervezés megvalósítása tematika mentén - célcsoport képzései, ösztönzései, egyéb velük kapcsolatos feladatok ellátása. A program keretében megvalósuló rendezvények által a helyi kisközösségek társadalomszervező szerepének megerősítése és az önkéntes mozgalom elterjedése várható, továbbá a család- és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése, ismertségének növelése, a lakosság egészségmagatartásának fejlesztése a közösségi egészségnevelési és egészségfejlesztési programok által. A projekt keretében a következő tematika mentén kerülnek lebonyolításra rendezvények az egészségtudatosság, közösségfejlesztési és családi-, gyermek jóléti prevenciós szolgálatok kapcsán. A rendezvényeken közel 3000 fő bevonása tervezett, valamennyi települési helyszínen. A projekt céljához illeszkedő témákban képzések kerülnek megrendezésre összesen várhatóan 450 fő közvetlen elérésével kiscsoportos foglalkozások keretében a 8 településen megosztva. A projektben megvalósuló képzések, rendezvények részletes bemutatása, leírása a Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Tervben történik összhangban a pályázati kiírás feltételeivel. A projekt keretében a konzorcium vezetőnél kerül felállításra a projektet irányító menedzsment szervezet, valamint a szakmai vezetés. A mentorok, képzésszervezők valamennyi településből képviseltetik magukat, alkalmazásuk technikailag Gyenesdiás és Zalaszántó önkormányzataihoz került betervezésre - ezáltal lefedve a teljes konzorciumot. Könyvvizsgálat, projekt előkészítés és kötelező tájékoztatás-nyilvánosság elemek kerülnek megvalósításra. A fejlesztést érinti valamennyi településen nem engedélyköteles felújításokat és ahhoz kapcsolódóan kötelezően előírt akadálymentesítést. A beruházások minden esetben szorosan kapcsolódnak a szakmai megvalósításhoz, kiszolgálva azok magas színvonalon történő lebonyolítását. Részletes leírást az HEEFT tartalmazza a csatolt mellékletekkel együtt. A szakszerű és hatékony szakmai végrehajtás érdekében összhangban a projekt Felhívással eszközök kerülnek beszerzésre a célcsoport programjaihoz kapcsolódóan mind a 8 településen. Az eszközökről részletes leírást a csatolt melléklet és a költségvetés tartalmazza – valamennyi eszköz az aktív életmódot, közösségi részvételt, szabadidős és sport tevékenységek, klub foglalkozások elősegítését, megvalósulását szolgálják kivétel nélkül. A projekt szakmai tartalma hozzájárul a Kormány által elfogadott nemzeti térségfejlesztési programok megvalósulásához, valamint összhangban áll a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával (HEEFT-ben bemutatva). A projekt megvalósulása következtében egy belső erőforrásaira tudatosabb és társadalmilag összetartóbb térség jön létre, mely a külső gazdasági és társadalmi folyamatokra gyorsabban és hatékonyabban reagálni képes családok-kisközösségek szoros együttműködésére építve képes kezelni és megoldásokat találni a térségre jellemző gazdasági szezonhatás, elvándorlás, elöregedés szociális és humán szolgáltatásokban tapasztalható hiányoságok problémáira. http://www.euprojektek.hu/gyenesdias

Sajtkozlemeny Gyenes 2019 December 1
Sajtkozlemeny Gyenes 2019 November 1
Sajtokozlemeny Gyenes 2019 Oktober 1
Sajtokozlemeny Gyenes 2019 Szeptember 1
Sajtokozlemeny Gyenes 2019 Augusztus 1
Sajtokozlemeny Gyenes 2019 Jlius 2
Sajtokozlemeny Gyenes 2019 Jlius 1
Sajtokozlemeny Gyenes 2019 Jnius 1
Sajtokozlemeny Gyenes 2019 Mjus 1
Sajtokozlemeny Gyenes 2019 Prilis 1
Sajtokozlemeny Gyenes 2019 Mrcius 1
Sajtokozlemeny Gyenes 2019 Februr 1
Sajtokozlemeny Gyenes 2019 Januar 1
Sajtkozlemeny Gyenes 2019 Kepzes I 1
Sajtkozlemeny Gyenes 2019 Kepzes II 1
Sajtkozlemeny Gyenes 2019 Kepzes III 1


KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

 Fenntarthatóságot támogató tanulmány
Helyi szereplők modell értékű bevonása_tanulmány

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo