KÖZSÉGHÁZA


Települési támogatás jogcímen nyújtott lakhatási támogatás

Jogszabályi háttér

 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
 • Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének a helyi szociális ellátásokról szóló 12/2020. (XI.6.) önkormányzati rendelete

Eljárás ismertetése

1. A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A lakhatási támogatás a villanyáram-, a víz- és gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és hulladékszállítás díjához, a lakbérhez vagy albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségéhez nyújtható.

2. A lakhatás költségeinek viseléséhez települési támogatás nyújtható annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át (71.250 Ft-ot), egyedülélő, vagy gyermekét egyedül nevelő esetében 350%-át (99.750 Ft-ot).

3. A lakhatási támogatás összege háztartásonként 5.000 Ft/hó.

4. A lakhatási támogatás a kérelem benyújtásának hónapja első napjától adható egy év időtartamra.

5. Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

6. Az 5. bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

7. A lakásban való tartózkodás jogcímét lakcímkártyával, lakásbérleti szerződéssel igazolni szükséges.

8. A kérelemhez csatolni szükséges valamennyi szolgáltatói számlát, kivéve az albérleti díj hozzájárulásra irányuló kérelemnél, ahol az albérleti díj összegét tartalmazó érvényes szerződést, megállapodást kell csatolni.

9. A rendszeres lakhatási támogatás megállapításának feltétele, hogy a lakásfenntartáshoz kapcsolódó lakhatási költségek összege érje el a kérelmezővel egy háztartásban élők havi jövedelmének legalább 30 %-át.

A kérelem benyújtása történhet:
• személyesen,
• meghatalmazott útján,
• postai úton.

Eljárás menete:

 • Az átvett kérelmet az ügyintéző megvizsgálja és ellenőrzi a jogosultság feltételeinek fennállását.
 • Amennyiben a kérelem hiányos, úgy az átvételtől számított 8 napon belül a hiányok pontos megjelölésével, a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel, határidő megadásával végzésben felhívja a kérelmezőt a hiányok pótlására (a hiánypótlásra való felszólítástól az annak teljesítéséig eltelt idő nem számít bele az ügyintézési határidőbe).
 • Amennyiben a kérelemből megállapítható a jogosultság hiánya, úgy további vizsgálat nélkül elutasítja a hatóság a kérelmet.
 • Ha rendelkezésre áll minden adat és megállapítható a jogosultság, úgy a határozat egy példánya megküldésre kerül a jogosultnak. A támogatás havonta utólag, minden hónap 10. napjáig kerül folyósításra.

Eljáráshoz szükséges dokumentumok

A lakhatási támogatás megállapítására irányuló kérelmet az arra szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani, mely formanyomtatvány az alábbiakban letölthető vagy beszerezhető a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalban (8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., 1. em., 12. számú iroda).

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele egy háztartásban élők részéről a kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat:

 • nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását (Zöld nyugdíj összesítő),
 • munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben vagy táppénzellátásban részesülő esetében a munkáltató által kiadott igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetéről,
 • állami foglalkoztatási szerv által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a folyósított ellátás összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát vagy bankszámlakivonatot,
 • vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó-és Vámhivatal igazolását és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozatot,
 • a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevényt vagy bankszámlakivonatot, illetve az összeg átvételéről szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozatot,
 • a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzést, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított iratot,
 • állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén Gyámhivatal határozatát,
 • tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló dokumentum fénymásolatát; vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány visszavonásáról, társas vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről szóló dokumentum fénymásolatát,
 • az előző havi ösztöndíj összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást, amennyiben nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát,
 • nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozatot,
 • amennyiben a kérelmező vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozatot és az állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
 • egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát.

A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni:

 • a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
 • vállalkozásból származó jövedelmet, ha a vállalkozási tevékenység megszűnt
 • a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

Jövedelemszámításnál a fizetett tartásdíj összegével csökkenthető az összjövedelem.

A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

Kérjük, hogy a pontos adategyeztetés érdekében a kérelmező személyi igazolványát/lakcímkártyáját/TAJ kártyáját (vagy annak másolatát) bemutatni szíveskedjenek!

Az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalt.

Eljárási illetékek

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Ügyintézési határidő

Sommás eljárásban 8 nap.

Egyéb kiegészítő információk

a) Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

b) Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

c) Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa.

d) Család: az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

e) Közeli hozzátartozó:

ea) a házastárs, az élettárs,

eb) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),

ec) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

ed) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint az eb) vagy ec) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér.

Mikor nyújtható be ismételten lakhatási támogatás?

Előzménnyel rendelkező kérelmet legkorábban a jogosultság időtartama lejárati hónapjának első napjától lehet benyújtani. Ebben az esetben az új jogosultság időtartamának kezdő időpontja nem a kérelem benyújtási hónapjának első napja, hanem az előző jogosultsági időtartam utolsó hónapját követő hónap első napja.

Mi a teendő, ha a jogosultság időtartama alatt jövedelmi helyzetében és/vagy lakcímében változás következik be?

A lakhatási támogatásra való jogosultság jövedelmi feltételének fennállását felül kell vizsgálni, ha az ellátás megállapításának alapjául szolgáló jövedelemben tartós változás történt, vagy az ellátás megállapításánál figyelembe vett, egy háztartásban élő családtagok létszáma megváltozott.

Tartós jövedelemváltozásnak kell tekinteni
a) az újonnan megállapított, illetve megszüntetett rendszeres pénzellátást, továbbá családi pótlékot, árvaellátást, tartásdíjat,
b) a keresőtevékenység alapjául szolgáló jogviszony létesítését feltéve, hogy a jogviszony három egymást követő hónapban fennáll,
c) a keresőtevékenység megszűnését.
d) ha a jogosultság megállapításának alapjául szolgáló jövedelemben az a)-c) ponton kívüli okból három egymást követő hónapban 10%-nál nagyobb mértékű változás következik be.

A felülvizsgálat eredményeként a lakhatási támogatásra való jogosultság megszűnik, vagy ha a jogosult a jogosultság feltételeinek vagy az annak keretében megállapított ellátás összegének felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza, akkor az ellátás folyósítását a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.

Ha a lakhatási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatás teljes összegben kell folyósítani, és a helyi lakhatási támogatásra való jogosultságot a változás hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

A lakhatási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha
- a jogosult meghal,
- lakcímváltozás következik be,
- jogosultsága a jogszabályi feltételeknek nem felel meg.

Jogosulatlanul nyújtott ellátás jogkövetkezményei

A meghatározott feltételek hiányában vagy a jogszabály megsértésével nyújtott ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul igénybe vevőt pedig kötelezni kell a pénzbeli ellátás visszafizetésére, természetben nyújtott ellátás esetén annak pénzegyenértéke megfizetésére.

Jogorvoslati lehetőségek
A polgármester határozatával szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.

Mellékletek

Lakhatási támogatás iránti kérelem

 

Ügyintézés helye és időpontja:

Igazgatási Csoport


Telefon: +36 83/312-737/214
Email: igazgatas@gyenesdias.hu
Helyszín: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. I. em. 12.

ÜGYFÉLFOGADÁS, TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo