AKTUÁLIS


ÖSSZES  |  KÖZÉRDEKŰ  |  KORONAVÍRUS  |  MEGHÍVÓ  |  SPORT  |  KÖZÜZEM  |  SAJTÓ  |  PÁLYÁZATOK  |  ÁLLÁS  |  VÁLASZTÁS  |  ADÓÜGYEK  |  HIRDETMÉNY  |  KERTBARÁTOK


Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 3/2024. (I.31.) önkormányzati rendeletével 2024. február 1. napjától az alábbi térképen sárga színnel megjelölt területre változtatási tilalmat rendel el a helyi építési szabályzat felülvizsgálatának időszakára. (Gödörházy u. északi vége– Szőlőhegyi u. keleti vége)

A változtatási tilalom a településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmény. Az Étv. 22. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján a változtatási tilalom alá eső területen telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.
A tilalom nem terjed ki:
1.    a tilalom hatálybalépésekor hatályos építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló építési javítási-karbantartási és a jogszabályokban megengedett más építési munkákra, valamint a 33/A. § szerinti egyszerű bejelentés alapján megkezdett építési tevékenységre,
2.    a korábban gyakorolt használat folytatására,
3.    az állékonyságot, életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető kármegelőzési, kárelhárítási tevékenységre, továbbá
4.    az 1) pont szerinti, hatósági engedélyhez kötött építési munkáknak a településrendezési követelményeket nem érintő módosítására irányuló építésügyi hatósági engedélyezési eljárásra, vagy az egyszerű bejelentéstől eltérő építési munkáknak a településrendezési követelményeket nem érintő kivitelezésére,
5.    a honvédelmi és katonai célú területre,
6.    tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a nemzetbiztonsági célú építmények elhelyezésére szolgáló területre.
Az építési tilalom alá eső területen 
a) a jövőbeni rendeltetésnek megfelelő terület-előkészítő építési munkák,
b) a bontási munkák,
c) az építészeti örökség védelme, a régészet, illetőleg a környezet- vagy a természetvédelem érdekében szükséges építési munkák,
d) a meglévő építménynek állagmegóvási, valamint a terület jövőbeni rendeltetésének megfelelő átalakításával, korszerűsítésével, bővítésével kapcsolatos építési munkák, továbbá
e) a meglévő lakóépület új, önálló lakást nem eredményező átalakítása, legfeljebb egy alkalommal 25 m2-rel történő bővítése és felújítása,
f) tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a nemzetbiztonsági célú építmények, építési tevékenységeinek végzése
kivételével más építési munkát végezni nem szabad.

 

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo