AKTUÁLIS


ÖSSZES  |  KÖZÉRDEKŰ  |  KORONAVÍRUS  |  MEGHÍVÓ  |  SPORT  |  KÖZÜZEM  |  SAJTÓ  |  PÁLYÁZATOK  |  ÁLLÁS  |  VÁLASZTÁS  |  ADÓÜGYEK  |  HIRDETMÉNY  |  KERTBARÁTOK


Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 16/2022. (VII.1.) önkormányzati rendeletével a helyi építési szabályzat módosításának időszakára, annak hatálybalépéséig, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva változtatási tilalmat rendelt el az alábbi ingatlanokra:
Gyenesdiás 732/3, 737/1, 738/1, 739/4, 742/1, 743, 746, 747, 751, 752/1, 753/1, 765/1, 721/8, 728/79, 721/10, 721/17, 776/1, 777/1, 778/1, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791. 792, 796, 797 hrsz.

A változtatási tilalom a településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmény. Az Étv. 22. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján a változtatási tilalom alá eső területen telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.
A tilalom nem terjed ki:
 a tilalom hatálybalépésekor hatályos építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló építési javítási-karbantartási és a jogszabályokban megengedett más építési munkákra, valamint a 33/A. § szerinti egyszerű bejelentés alapján megkezdett építési tevékenységre,
 a korábban gyakorolt használat folytatására,
 az állékonyságot, életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető kármegelőzési, kárelhárítási tevékenységre, továbbá
 az 1) pont szerinti, hatósági engedélyhez kötött építési munkáknak a településrendezési követelményeket nem érintő módosítására irányuló építésügyi hatósági engedélyezési eljárásra, vagy az egyszerű bejelentéstől eltérő építési munkáknak a településrendezési követelményeket nem érintő kivitelezésére,
 a honvédelmi és katonai célú területre,
 tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a nemzetbiztonsági célú építmények elhelyezésére szolgáló területre.
Az építési tilalom alá eső területen
 a jövőbeni rendeltetésnek megfelelő terület-előkészítő építési munkák,
 b) a bontási munkák,
 c) az építészeti örökség védelme, a régészet, illetőleg a környezet- vagy a természetvédelem érdekében szükséges építési munkák,
 d) a meglévő építménynek állagmegóvási, valamint a terület jövőbeni rendeltetésének megfelelő átalakításával, korszerűsítésével, bővítésével kapcsolatos építési munkák, továbbá
 e) a meglévő lakóépület új, önálló lakást nem eredményező átalakítása, legfeljebb egy alkalommal 25 m2-rel történő bővítése és felújítása,
 f) tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a nemzetbiztonsági célú építmények, építési tevékenységeinek végzése
kivételével más építési munkát végezni nem szabad.

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo