AKTUÁLIS


ÖSSZES  |  KÖZÉRDEKŰ  |  KORONAVÍRUS  |  MEGHÍVÓ  |  SPORT  |  KÖZÜZEM  |  SAJTÓ  |  PÁLYÁZATOK  |  ÁLLÁS  |  VÁLASZTÁS  |  ADÓÜGYEK  |  HIRDETMÉNY  |  KERTBARÁTOK


Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8315 Gyenesdiás, Bartók Béla utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény működésének szakmai biztosítása, a pedagógiai szakmai munka irányítása, intézményi költségvetés betartása, munkáltatói jogok gyakorlása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Főiskola, óvodapedagógus végzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 legalább négy év pedagógus-munkakörben szerzett tapasztalat
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 magyar állampolgárság
 büntetlen előélet
 cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 pályázó szakmai önéletrajza, vezetési program
 végzettséget tanúsító okiratok másolata
 szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkáltatói igazolás vagy okirat
 Nyilatkozat arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást
 Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul
 Nyilatkozat arról, hogy a pályázat tárgyalását nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen kéri
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
 A munkakör legkorábban 2022. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:2022. július 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czibor Zoltánné jegyző nyújt, a +3683312737 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 97.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GY/3377/2022, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
 Személyesen: Czibor Zoltánné jegyző, Zala megye, 8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 97.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatról Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
 gyenesdias.hu, www.kozigallas.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyenesdias.hu honlapon szerezhet.

 

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo