AKTUÁLIS


ÖSSZES  |  KÖZÉRDEKŰ  |  KORONAVÍRUS  |  MEGHÍVÓ  |  SPORT  |  KÖZÜZEM  |  SAJTÓ  |  PÁLYÁZATOK  |  ÁLLÁS  |  VÁLASZTÁS  |  ADÓÜGYEK  |  HIRDETMÉNY  |  KERTBARÁTOK


Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.26.) önkormányzati rendeletének 9. § (1) bekezdése szerint az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:


1. A pályázatot kiíró neve, székhelye: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.

2. Pályázat célja: 1889/45 hrsz-ú ingatlan értékesítése

3. A pályázat jellege: nyilvános pályázat

4. Pályáztatásra kerülő ingatlan jellemzői:
Hrsz. Terület Megnevezés
1889/45 16043 m2 beépítetlen terület

Az ingatlan Gyenesdiás észak-nyugati részén fekszik, az újonnan kialakított iparterületen, közvetlen környezetükben beépítetlen területek, kereskedelmi és ipari ingatlanok találhatók. Az ingatlan közművesítetlen.
Az ingatlan Gksz-2 övezetben találhatóak, az övezet előírásai:
A Gksz-2 övezet előírásai:
a) Elsősorban nem jelentős zavaró hatású térségi szintű, kereskedelmi, szolgáltató épületek elhelyezésére szolgáló vendéglátó egység egy telken önállóan nem létesíthető, csak egyéb gazdasági tevékenység kiegészítéseként.
b) minimálisan kialakítható telekméret 1500 m2, minimális utcafronti telekszélesség 22,0 m.
c) Az övezet beépítési módja szabadon álló.
d) A telek legnagyobb beépítettsége 50%, a zöldfelület legkisebb mértéke: 35% lehet.
e) Beépítési paraméterek:
ea) előkert nagysága legalább 12,0 m. Az övezet előkertjében - saroktelek esetén legalább egyik utca mentén – fásított parkoló alakítandó ki.
eb) oldalkert nagysága 5,0 m, lakótelekkel határos oldalon az oldalkert 12,0 m.
ec) hátsókert nagysága legalább 6,0 m.
f) Az övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság9,5 m.
g) Az övezetben a terven jelölt kötelező fásítást el kell végezni a használatbavételi engedély kiadásáig.
h) Az övezetben a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény 50. § (2) bekezdés h) pontja és 80. §-ának d) pontja figyelembevételével helyezhető el épület.

5. Az ingatlan kikiáltási ára:
A pályázat kiírója által meghatározott minimális irányár: 75.793.700,-Ft + Áfa. A vételár megfizetése: egyösszegben a szerződés aláírásakor.

6. Az ajánlatok benyújtásának helye: Elektronikus úton a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre.

7. Az ajánlatok benyújtásának módja:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, címét
- a pályázati biztosíték befizetésének igazolását
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy lejárt esedékességű köztartozása nincs
- a pályázó szervezet köztartozásmentes adózói igazolását
- a pályázó egyértelmű nyilatkozatát az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról
- a pályázó nyilatkozatát az ingatlan további hasznosításáról
- pályázó szervezet esetén nyilatkozat az átláthatóságról
- a pályázó rövid tervét az ingatlan további hasznosításától (a vállalkozás működési területe, tervez-e épületet építeni az adott területre, annak ideje, telephely működésének kezdete).

8. Pályázati biztosíték: A pályázaton való részvétel feltétele 1.000.000,-Ft azaz Egymillió forint összegű pályázati biztosíték befizetése és a befizetés igazolásának becsatolása. Az ajánlati biztosítékot Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának az OTP-nél vezetett 11749039-15435848 számú folyószámlájára kell befizetni. Az összeg eredményes pályázat esetén a vételárba beszámításra kerülő foglalónak minősül. Nem nyertes pályázó részére az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül, kamatmentesen visszafizetésre kerül.

9. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2022. március 23. (szerda) 12 óra 00 perc.
A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a megadott címre beérkezik és valamennyi előírt dokumentum benyújtásra kerül. A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

10. Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos előírások: Az ajánlattevők az ajánlatukhoz az elbírálástól számított 45 napig kötve vannak. A győztes pályázó az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül köteles megkötni az adásvételi szerződést. A tulajdonjog átvezetésének költségei a vevőt terhelik. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.
A pályázat benyújtója tudomásul veszi, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

11. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető:
A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalban Nánássy Árpád az 516-002 számon lehet.

12. A pályázatok elbírálása: A beadási határidő lejártát követő 10 napon belül.

13. Egyéb információ: Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. Az ingatlan a minimális kikiáltási ár alatt nem kerül értékesítésre.

Gyenesdiás, 2022. március 8. Gál Lajos sk. polgármester

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo