AKTUÁLIS


ÖSSZES  |  KÖZÉRDEKŰ  |  KORONAVÍRUS  |  MEGHÍVÓ  |  SPORT  |  KÖZÜZEM  |  SAJTÓ  |  PÁLYÁZATOK  |  ÁLLÁS  |  VÁLASZTÁS  |  ADÓÜGYEK  |  HIRDETMÉNY  |  KERTBARÁTOK


Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.26.) önkormányzati rendeletének 9. § (1) bekezdése szerint, valamint a 50/2019.(V.07.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Gyenesdiás 728/54 hrsz-ú ingatlan értékesítésére pályázatot hirdet.

A pályázatot kiíró neve, székhelye: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Pályázat célja: Gyenesdiás 728/54 hrsz-ú ingatlan értékesítése

A pályázat jellege: nyilvános pályázat

Pályáztatásra kerülő ingatlan jellemzői: Gyenesdiási 728/54 hrsz-ú 1 ha 2247 m2 nagyságú, „beépítetlen terület” elnevezésű ingatlan. Az ingatlan a valóságban a Gyenesdiás, Kárpáti korzó nyugati oldalán található. Az ingatlan Vt-4 építési övezetben helyezkedik el, elsősorban település szintű kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó építmények elhelyezésére szolgálAz övezetben elhelyezhető további funkciók az OTÉK 16. §. (2) bekezdés a,b,d,f. pontja szerinti építmények.  Az ingatlant a vásárlástól számított 4 éven belül be kell építeni.

 Az ingatlan kikiáltási ára: A pályázat kiírója által meghatározott minimális irányár: 300.000.000,-Ft + Áfa.
 

Az ajánlatok benyújtásának helye: Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal (Titkárság) 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.

Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban, 2 példányban kell benyújtani, melyből egy példány minden oldalát aláírva és „eredeti” megjelöléssel kell ellátni. A zárt borítékon kizárólag a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat önkormányzati ingatlan megvételére”. A boríték semmilyen utalást nem tartalmazhat az ajánlattevő személyére vonatkozóan!
Az ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott pályázati ajánlatnak
 tartalmaznia kell:

- a pályázató nevét, címét

- a pályázati biztosíték befizetésének igazolását

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy lejárt esedékességű köztartozása nincs

- a pályázó egyértelmű nyilatkozatát az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról  

- a pályázó nyilatkozatát az ingatlan további hasznosításáról

- pályázó szervezet esetén nyilatkozat az átláthatóságról

- a pályázó kötelezettség-vállaló nyilatkozatát arra, hogy az ingatlant 4 éven belül beépíti.

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje:   2019. május 31. 12 óra 00 perc.
A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a megadott címre beérkezik személyesen vagy postai úton. A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

Pályázati biztosíték: A pályázaton való részvétel feltétele 500.000,-Ft azaz Ötszázezer forint összegű pályázati biztosíték befizetése és a befizetés igazolásának becsatolása. Az ajánlati biztosítékot Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának az OTP-nél vezetett 11749039-15435848 számú folyószámlájára kell befizetni. Az összeg eredményes pályázat esetén a vételárba beszámításra kerülő foglalónak minősül. Nem nyertes pályázó részére az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül, kamatmentesen visszafizetésre kerül.

A pályázatok elbírálásának szempontja: Ajánlattételre jogosult minden természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. Az ingatlan értékesítése a pályázat nyertese, azaz a nyilvános pályázat alapján a legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó részére történik.

Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos előírások: Az ajánlattevők az ajánlatukhoz az elbírálástól számított 45 napig, illetve az általuk befizetett pályázati biztosíték visszautalásának napjáig kötve vannak. A győztes pályázó az eredményhirdetéstől számított 45 napon belül köteles megkötni az adásvételi szerződést. A tulajdonjog átvezetésének költségei a vevőt terhelik. A befizetett ajánlati biztosíték a megkötött adásvételi szerződésben foglalónak minősül, és a vételárba beszámításra kerül. Amennyiben a pályázat nyertese valamely okból visszavonja vételi szándékát az ajánlati kötöttség ideje alatt, vagy nem köti meg az adásvételi szerződést a fenti határidőn belül, az ajánlati biztosítékot elveszti.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 45 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető:
pályázattal kapcsolatosan érdeklődni a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalban Nánássy Árpád községgazdánál személyesen vagy az 516-002 számon lehet.

A pályázatok elbírálása: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a soron következő testületi ülésén bírálja el.

Egyéb információ: Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. Az ingatlan a minimális kikiáltási ár alatt nem kerül értékesítésre.

Gyenesdiás, 2019. május 16.

Gál Lajos, polgármester                               

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo